Invulling bezuinigingen 2015 op taken en organisatie gemeente Heiloo

21 nov, 12:59 Algemeen

HEILOO - De gemeenteraad heeft in 2013 besloten dat voor de jaren 2014, 2015 en 2016 € 1.325.000 over drie jaar op taken en organisatie van de gemeente bezuinigd moet worden. Door verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de tegenvallende woningbouwprojecten moet de gemeente Heiloo bezuinigen om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Met de taken die vanaf 1 januari 2015 geschrapt moeten worden, verdwijnen ook arbeidsplaatsen (4,5 fte verdeeld over 6 medewerkers). Voor de taakstelling die het college voor 2014 realiseerde is 9,74 fte (verdeeld over 12 personen) verdwenen. In totaal werken 189 mensen bij de gemeente Heiloo.

Voor de jaren 2011-2013 zijn de bezuinigingen gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen. Voor de invulling van de bezuiniging/taakstelling voor 2014 en 2015 is dat niet meer mogelijk. De taakstelling voor 2015 realiseert het college concreet door een inkrimping van leidinggevende taken binnen het Ingenieursbureau, het schrappen van taken op het gebied van administratie werkzaamheden voor de organisatie en het bestuur en voor subsidieverstrekking en verhuur van accommodaties. Als effect van de digitalisering vermindert het college administratieve taken van de griffie en de front office. Naast het schrappen van taken is er gekeken naar het genereren van inkomsten en is op een aantal posten een taakstelling doorgevoerd gebaseerd op een verschil tussen begrote en werkelijke uitgaven over een aantal jaren.

Taakstelling 2014

Begin april maakte het college de taakstelling voor 2014 bekend. Met de taken die hiervoor geschrapt zijn verdween 9,74 fte (verdeeld over 12 medewerkers). Het college realiseerde deze opgelegde bezuiniging/taakstelling in het bijzonder binnen het ruimtelijk domein en op taken die niet meer passen binnen Heiloo als compacte overheid. Concreet realiseerde het college de taakstelling voor 2014 op de volgende terreinen: werkvoorbereiding en toezicht, bouw- en woningtoezicht, stedenbouw, monumentenzorg, handhaving, openbare ruimte, verminderen inzet Beestenboetje en de

exploitatie van de sporthal en het zwembad.

Overwegingen

De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 een flink aantal taken van het rijk overgeheveld op het gebied van jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk en inkomen (Participatiewet); het sociaal domein. Ook spelen omstandigheden als de 'terugtredende overheid', en samenwerkingen binnen de regio een rol bij de invulling van de taakstelling voor 2015. Oftewel overwegingen van het college zoals welke taken moeten we (zelf) doen, willen we doen, kunnen we doen en passen bij Heiloo en de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.

Totale bezuinigingsopgave € 1.325.000

Het college heeft voor 2016 nog een bezuinigingsopgave van bijna € 300.000. Gedurende het jaar 2015 ontwikkelt het college voorstellen voor de bezuinigingen voor 2016.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief