De inrichting van de Zevenhuizerlaan wordt in het najaar aangepast naar een 30 kilometer per uur-inrichting.
De inrichting van de Zevenhuizerlaan wordt in het najaar aangepast naar een 30 kilometer per uur-inrichting. Foto: aangeleverd

Nieuwe inrichting Zevenhuizerlaan: veiliger en extra groen

Nieuws

HEILOO -  De Zevenhuizerlaan wordt opnieuw ingericht. De weg krijgt een 30km/u inrichting, meer groen en een duurzame oplossing voor het afvoeren van regenwater. Dit maakt de straat veiliger en prettiger om in te wonen. Samen met bewoners en het Verkeerspanel is het nieuwe ontwerp gemaakt. Het college heeft dit ontwerp op 16 april vastgesteld. De aanpassingen starten in het najaar van 2024 en zijn in juli 2025 klaar. 

Nieuw straatbeeld
De Zevenhuizerlaan is een belangrijke schakel in de verkeersstructuur van Heiloo. De weg is een woonstraat met veel doorgaand verkeer. De nieuwe inrichting is duurzaam, verkeersveilig en past bij een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het voldoet daarmee aan de uitgangspunten benoemd in het ‘Verkeersplan Heiloo 2018-2030’. De belangrijkste veranderingen:

- De rijweg wordt smaller: maximaal 4,80 meter breed. 

- Parkeerstroken komen om en om aan beide kanten van de straat (asverschuiving).

- Bij alle kruispunten komen verhoogde plateaus. De aanleg van een plateau werkt snelheidsremmend en maakt de kruising gelijkwaardig en veiliger. Rechts heeft voorrang.

- Bij de kruising Haagbeuk/Zevenhuizerlaan/Breedelaan krijgen fietsers vanuit de Haagbeuk of Breedelaan voorrang op het verkeer op de Zevenhuizerlaan. Deze route wordt veel gebruikt door schoolgaande jeugd.

- Er komt een verhoogde uitstapstrook (smalle stoep) aan de zuidkant wat de veiligheid ten goede komt.

Wethouder Rob Opdam legt uit: “De Zevenhuizerlaan is een van de oost-westverbindingen die momenteel als onveilig wordt ervaren door de bewoners. De combinatie van maatregelen zorgt ervoor dat er minder hard gereden wordt en doorgaand verkeer ontmoedigd wordt. Het wordt daarmee veiliger voor fietsers. Ook zal autoverkeer eerder voor een andere snellere doorgaande route kiezen, zoals de Vennewatersweg. Samen met de duurzaamheidsmaatregelen is er een goed evenwicht gevonden tussen de verschillende belangen zoals verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.”

Duurzaam en groen
In het ontwerp is er veel aandacht voor duurzaamheid. Er komen minder stenen, zodat er meer ruimte is voor groen en beplanting en de bomen krijgen meer wortelruimte. De oude gebakken klinkers worden in het nieuwe ontwerp hergebruikt. Ook komt er een aparte rioolbuis voor de afvoer van regenwater. Een aparte regenwaterafvoer zorgt voor minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Daarnaast is het duurzaam, want het regenwater gaat rechtstreeks naar sloten in de buurt en hoeft niet meer gezuiverd te worden. Hiermee ontlasten we ook de waterzuiveringsinstallaties.

Het wordt ook mogelijk om de hemelwaterafvoeren van de woningen af te koppelen van het huidige vuilwaterriool en aan te sluiten op het nieuwe regenwaterriool. Het afkoppelen gebeurt in overleg met en toestemming van de bewoners. Het betreft alleen de afvoeren die aan de voorkant van een woning zitten.

Planning en proces
Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld, starten de voorbereidingen en het plannen van de werkzaamheden:

- De eerste stap is om het definitieve ontwerp technisch verder uit te werken. Dan wordt inzichtelijk wat de impact zal zijn op de aanwezige kabels en leidingen in de Zevenhuizerlaan.

- Een ander aspect is het in kaart brengen van de kosten van het materieel dat tijdens de uitvoering nodig is. Heiloo bevindt zich in de nabijheid van een Natura2000-gebied. Daarom moet tijdens de uitvoering de uitstoot van stikstof en CO2 zo laag mogelijk blijven. Dit betekent dat er zoveel mogelijk elektrisch materieel moet worden gebruikt. Dit is duurder dan het gebruik van materieel dat draait op fossiele brandstof.

- Als blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan het beschikbare budget zal er goedkeuring van de gemeenteraad nodig zijn.

De ambitie is om in het najaar te starten met de werkzaamheden. Deze duren tot en met juli 2025. Bewoners krijgen bericht over alle werkzaamheden.

De nieuwe inrichting zal passen bij de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant