Afbeelding
Foto: Rick Kops.

Denktank verkeersplan geslaagd

29 jul, 14:02 Algemeen Heiloo

HEILOO - Bewoners en gemeente hebben in juni en juli samen nagedacht over de toekomstige verkeerssituatie in Heiloo. In vier bijeenkomsten kwamen wensen en ergernissen naar boven en werd gezocht naar oplossingen en nieuwe ideeën. De bijeenkomsten zijn positief verlopen. De input wordt gebruikt om het nieuwe verkeersplan 2017 vorm te geven.

Denktankdeelnemers maken zich vooral zorgen om de toenemende drukte op de belangrijke verkeersaders in Heiloo, vooral met de komst van de nieuwe woonwijken Zandzoom en Zuiderloo en de ontwikkeling van de Boekelermeer. Ook is gesproken over de gevolgen van de nieuwe aansluiting op de A9 op het wegennet in Heiloo.

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, worden in een verkeersmodel verschillende maatregelen doorgerekend: het al dan niet tijdelijk afsluiten van bepaalde wegen en het maken van 1-richtingswegen. In het nieuwe verkeersplan komen de maatregelen om de drukte op de Heilooër wegen te verminderen uitgebreid aan bod. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het kustverkeer richting het strand.

Wat verder naar voren kwam, was dat denktankdeelnemers Heiloo graag als fietsdorp zien. Ze willen daarom meer maatregelen om de fiets voorrang te geven in het dorp. Een van de ideeën was het creëren van een "shared space", een openbare ruimte waar fiets, voetganger en auto alle gelijkwaardig zijn en rekening met elkaar moeten houden.

Heiloo is een forensendorp. Daarom is een aansluiting op de A9 belangrijk. En daarom wil de denktank ook inzetten op het behouden van goede trein- en busverbindingen. Hiermee samenhangend wordt gekeken naar de spoorwegovergang bij de Kerkelaan, de spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg en de parkeerfaciliteiten op en rond het station voor zowel auto als fiets.

De input vanuit de denktank wordt, samen met input uit de bestuurlijke en ambtelijke klankbordgroep en de opmerkingen op 'Verbeterdebuurt.nl' verwerkt in een nieuw verkeersplan. Hierbij wordt ook rekening gehouden met speerpunten uit de toekomst- en structuurvisie, nieuwe wet- en regelgeving en geplande ruimtelijke ontwikkelingen. In februari 2017 staat het concept verkeersplan op de agenda van B&W en wordt naar verwachting halverwege 2017 besproken in de raad.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief