Afbeelding

Komst Kaptein onderwerp van gesprek

Algemeen

HEILOO – De pas opgerichte Stichting Heilloze Weg heeft op 24 februari formeel bezwaar aangetekend bij de gemeente Heiloo tegen de door het college voorgestelde wijzigingen in het Bestemmingsplan Boekelermeer en haar zienswijze over deze wijzigingen ingediend.

De stichting zet haar zienswijze uiteen. Daarin staat onder andere te lezen dat Heilloze Weg het niet eens is met het wijzigingsvoorstel van het college (het verleggen van een weg in deel B van de Boekelermeer en toegestane bebouwing pal aan de Kanaalweg wijzigen van 'Bedrijf-1' in 'Bedrijf-2'). Het komt er volgens Heilloze Weg op neer dat er hoger, groter en breder gebouwd kan worden. Het college gaat daarmee volgens de stichting in tegen de weloverwogen besluiten en de uitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. De stichting herinnert aan uitgangspunten zoals 'van de ondernemers met bouwplannen wordt medewerking gevraagd om hun planontwikkeling aan te passen daar waar wordt afgeweken van het vigerende Bestemmingsplan' en uitgangspunten 'inzake toetsing aan transparante bebouwing, veiligheid, milieu, ecologie en landschappelijke waarden'.

Heilloze Weg vraagt zich bovendien af 'of dit massieve pand pal aan de Kanaalweg, als een Heiloose Muur in het open en beschermde landschap van het Heilooer Die, past binnen de oorspronkelijke bedoelingen van de gemeenteraad toen deze instemde met de wijzigingsbevoegdheid van het college in het huidige bestemmingsplan'. ,,Gezien de grote gevolgen van deze wijzigingen, vindt Heilloze Weg dat niet het college, maar de gemeenteraad over de herziening van het bestemmingsplan moet beslissen", aldus de stichting. De stichting vreest dat de rest van deel B, omdat Heiloo door de voorgestelde wijzigingen dit deel geen andere bestemming meer kan geven, wellicht vrijwel onverkoopbaar zal blijken.

De gemeente reageert juist blij te zijn met de komst van Kaptein op het bedrijventerrein de Boekelermeer en denkt in termen van werkgelegenheid, impuls voor de Boekelermeer, opbrengst van verkoop grond en trots op een goede vestigingsplek voor kleinere en grote bedrijven. ,,Firma Kaptein heeft in 2014 getekend voor de afname van een flinke kavel en hebben de schetsen voor het pand inmiddels af." Het complete artikel is te lezen in aanstaande UItkijkpost.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief