De plek waar de veelbesproken knip zou moeten komen.
De plek waar de veelbesproken knip zou moeten komen. Foto: aangeleverd

De knip in de Kanaalweg houdt de gemoederen bezig

Nieuws

HEILOO - Al zeer geruime tijd wordt er veel geschreven en gesproken over de knip in de Kanaalweg. Daar komen nu ook discussies bij over de Zandzoom. Dit alles heeft aanzienlijke invloed op de verkeersdrukte, veiligheid en daarmee de leefbaarheid in de omgeving van de Kanaalweg, met name in de wijk Ypestein. Hoog tijd om eens in gesprek te gaan met de Bewonersstichting Leefbaarheid Ypestein (BLY) om opheldering te krijgen. Bestuursleden Rob Loman en Wim Tetteroo waren hiertoe gaarne bereid.

Waarom is er de Bewonersstichting BLY?
Deze voor de hand liggende vraag werd uitgebreid door de heren toegelicht. “Wij streven ernaar dat Ypestein een leefbare wijk blijft op het gebied van een schoon milieu, gezondheid, geluidsoverlast en veiligheid in de ruimste zin van het woord. Maar ook is er de wens voor meer groen in de wijk, het verbeteren van de luchtkwaliteit vanwege de A9 langs de wijk en het versterken van de ecologische verbindingszones tussen Zandzoom, Oosterbos en Ter Coulster.”
Ook wordt samenwerking met andere wijkverenigingen binnen Heiloo aangegaan om te komen tot een evenwichtige verkeerssituatie in Heiloo en het sluip- en doorgaand verkeer in de wijk Ypestein zoveel mogelijk te voorkomen. En dan komt de beruchte knip in de Kanaalweg om de hoek kijken. Daar is al regelmatig over geschreven, wat de directe aanleiding was om de stichting op te richten. Tevens was dit gewenst om in gesprek te kunnen komen met de betrokken wethouder.

Wat is de knip in de Kanaalweg?
Een zeer heikel punt voor BLY: het moet eerst maar eens duidelijk zijn wat de knip behelst. Het verkeersbeleid van de gemeente voorziet in de maatregel om het stuk Kanaalweg tussen Rosendaal en De Hooge Venne, dat is de inrit van het GGZ terrein, te sluiten voor doorgaand verkeer. Gebaseerd op verkeersmetingen e.d. acht de gemeente dit een weloverwogen en doordacht plan om het aantal verkeersbewegingen op de veel te drukke Stationsweg te verminderen. De bestuurders van BLY zijn het hier niet mee eens.
“Omdat dan al het verkeer eenzijdig door woonwijk Ypestein wordt geleid. Rosendaal en de Ypesteinerlaan worden dan een drukke randweg door de wijk, in plaats van de huidige ontsluitingsweg voor de wijk.” Wat dan te denken van verkeersveiligheid met twee scholen, geluidsoverlast en fijnstofdepositie?” aldus Rob Loman. Wim Tetteroo voegt toe: “De ontsluitingswegen zijn al jaren een sluiproute voor verkeer uit omliggende gemeenten en daar komt straks nog meer verkeer bij na realisering van ruim 1250 woningen in de Zandzoom. En hoe gaat dat met bezoekers aan het afvalbrengstation of het bedrijventerrein De Oude Werf, waaronder Karwei en Dorcas, maar ook Boekelermeer en Akersloot? Die kun je toch niet allemaal door onze woonwijk laten rijden?”

“Hoor het kernteam”
Waar beide heren nog het meest verbolgen over zijn is het gegeven dat er naar hun mening geen specifiek overleg is met bewoners van Ypestein en dat de Bewonersstichting BLY niet gehoord wordt door de gemeente en ook niet door het overgrote deel van de politieke partijen. Nadat het besluit over de knip was genomen hebben enkele partijen contact met BLY proberen te krijgen, alleen was dat toen te prematuur en bestond BLY nog niet als stichting. Er is ooit wel voorlichting gegeven door gemeente Heiloo, maar er is geen sprake van discussie, van participatie. BLY heeft juist gezorgd voor een goed overlegorgaan door het instellen van een kernteam. Loman licht dit toe. “Het kernteam wordt gevormd door een aantal specialisten, die samen met het bestuur de stichting adviseren. Er is een verkeersdeskundige, een vertegenwoordiger van het verkeerspanel, een secretaris, een vertegenwoordiger van het Melco-terrein en een communicatieadviseur. We hebben dus expertise in huis en dat willen we graag inzetten om tot gesprekken te komen.”
Uit de toelichting van beide heren wordt overduidelijk dat er een grote wens is: gehoord worden, het gesprek aangaan, met elkaar gaan discussiëren. Indirect behelst dit een uitnodiging aan de betrokken wethouder: “Hoor het kernteam”.

Kritisch maar positief
Beide bestuursleden plaatsen kritische opmerkingen richting de gemeente, maar wel steeds vanuit een positieve grondhouding. Hierdoor heeft de bewonersstiching al veel bereikt. Rob somt enkele feiten op. “Uitstekende samenwerking met Bewonersstichting Stationscentrum, met het verkeerspanel, met bewoners van het Melco-gebied, met Stichting Heilloze Weg, goede contacten met Ondernemers Vereniging Heiloo, met scholen, zo komen we tot een breed gedragen samenwerking. Maar er is nu ook al een betere bewustwording bij de wijkbewoners, mede dankzij sponsoring van de BLY flyer ‘Geen ‘Knip’ voor Heiloo’ inclusief een QR-code naar een online petitie.
Verder worden donateurs en ‘Vrienden van BLY’ elke maand per mail en WhatsApp op de hoogte gehouden van de actuele status van de BLY-activiteiten en zijn er twee wijkbijeenkomsten georganiseerd voor de achterban van de bewonersstichting.

Wanneer is BLY tevreden?
De bewonersstichting zet zich volledig in om haar doelstellingen te behalen. Het streven is een wijziging van het verkeersbeleid van Heiloo ter voorkoming van de Kanaalweg-knip, het aantrekken van specifieke deskundigheid binnen het kernteam, het stimuleren van de betrokkenheid van de bewoners van Ypestein en het voeren van overleg met gemeentelijke en andere overheden. Met name dit laatste is voor BLY van groot belang. “We zijn tevreden als we als serieuze partner worden gezien, dat naar ons wordt geluisterd, maar ook naar de bewoners. En dat daar ook naar wordt gehandeld. Wij zijn geen actiegroep, we willen juist samenwerken”, zo besluit Rob Loman zijn vurige betoog. Wanneer ligt er een uitnodiging van de gemeente op het bureau van de secretaris?

Tekst: Nico Bakker

Reactie van de gemeente:
Er is contact geweest met bewonersgroep BLY. De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat de knip er komt, aan de hand van het maatregelenpakket en het verkeersbeleid. Wanneer de knip er komt is nog niet bekend. Wanneer daar meer over bekend is laten we dat uiteraard weten. De gemeente gaat dan ook weer in gesprek met bewonersgroep BLY.

Bewonersstichting Leefbaarheid Ypestein.

Bedrijf Belicht

Sport

Regio

Digitale krant