Foto: STiP Fotografie
Heiloo

Nog geen besluit over woonvisie

  Politiek

Gisteren in de Uitkijkpost, het verslag van de gemeenteraadsvergadering van maandagavond j.l. In de krant publiceerden wij per abuis de naam van wethouder Elly Beens in het verhaal over de woonvisie. Dit moet natuurlijk wethouder Rob Opdam zijn. Hierbij onze rectificatie.

HEILOO - Negen amendementen en een motie lagen maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Heiloo op tafel, pogingen van raadsfracties om de woonvisie van de gemeente Heiloo iets om te buigen. Raad en college maakten zich op voor een brede discussie. Groot was de deceptie toen de raad de behandeling van de woonvisie voor volgende maand op de agenda zette. Verder stonden wijzigingen binnen het sociaal domein, een zorgvuldige besteding van geld tegen armoede bij kinderen, de statiegeld-alliantie en het tegengaan van fileleed op de A9 op de agenda. Tot slot nam een nieuwe griffier het stokje over van Gerda Beeksma.

Woonvisie
Een bijzonder moment in de raadszaal: het college en de raad spraken nog maar kort over het al dan niet vaststellen van de woonvisie van de gemeente Heiloo toen de discussie vrij abrupt stopte. Thijmen Valkering (Heiloo Lokaal) vroeg de andere raadsfracties het onderwerp die avond niet te behandelen maar uit te stellen naar volgende maand. Hij verwees naar de kritiek op het voorstel vanuit zowel de coalitie als de oppositie, die onder andere zichtbaar werd in een ingediende motie en de vele amendementen. Ook uitte Valkering zijn kritiek op verantwoordelijk wethouder Rob Opdam. "De wethouder heeft de op- en aanmerkingen die in december naar buiten kwamen niet ter harte genomen en het stuk niet op onderdelen aangepast." Daarnaast noemde Valkering het niet ondenkbaar dat het nieuwe college na de verkiezingen van 21 maart met een aangepast voorstel zal komen. "Wat is de houdbaarheidsdatum van deze woonvisie?"

Heiloo wilde de woonvisie voor de komende vijf tot tien jaar vaststellen omdat deze niet meer zou aansluiten op de huidige situatie in de woningmarkt en op nieuw beleid en regionale afspraken. Een belangrijk aspect van de woonvisie is de hoeveelheid sociale huurwoningen die de gemeente de komende jaren nog moet bouwen en welke afspraken hierover nodig zijn. Volgens het college van B&W voldoet Heiloo aan de regionale afspraken om ten minste 30% van het woningarsenaal te benutten voor sociale woningbouw. Heiloo verwacht dat het aantal huishoudens toeneemt, mede door het toenemend aantal jonge huishoudens (tot 35 jaar) en het aantal starters, vergunninghouders en ouderen. Heiloo wil daarom inzetten op woningen voor de juiste categorieën mensen, zoals waar zorg kan worden geboden. Ook ligt in de voorgestelde woonvisie de prioriteit op aantrekkelijke woningen voor gezinnen met ouders van 35 tot 65 jaar. Dit omdat het aantal huishoudens in deze categorie afneemt met schadelijke gevolgen voor het voorzieningenniveau in het dorp. Ook afspraken over duurzaam bouwen zijn onderdeel van de woonvisie evenals het Woonkeur-certificaat voor woningen met voldoende bouwtechnische kwaliteit.

Sociaal domein
Mensen met een minimum inkomen die schoonmaakondersteuning nodig hebben, betalen hiervoor voortaan geen 2,18 euro per uur - zoals het college van B&W voorstelde als verlaging van een bestaand tarief (4,87 euro) - maar slechts 1 euro. CDA, VVD en Heiloo-2000 kregen de tariefsverlaging via een motie voor elkaar tijdens de behandeling van de wijzigingen van het sociaal domein. De partijen gingen in hun besluit mee met het advies van de Adviesraad. Met deze tariefsverlaging willen de voorstemmers de schoonmaakondersteuning betaalbaar houden en gelijktijdig de hulpvrager het signaal geven dat schoonmaakondersteuning geld kost. De 1-euro motie kreeg vervolgens steun van alle fracties behalve van de PvdA en NCNP. Zij zijn voorstander van gratis schoonmaakondersteuning.

PvdA, Heiloo Lokaal en D66 probeerden de bijdrage via een motie op 0 euro te zetten voor mensen met een inkomen tot 120% van de uitkering. De partijen vrezen dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen zorg mijden. Maar volgens wethouder Elly Beens heeft deze categorie inwoners recht op maatwerkregeling en die is gratis. Fons Hopman (D66) hamerde op de administratieve lasten die de inning van 1 euro per uur met zich meebrengt. "Dit kost de maatschappij meer geld dan het oplevert." De wethouder liet vervolgens weten dat niet de belastingbetalers dit geld betalen maar de zorgaanbieders. "Er is een aanbesteding gedaan." De wethouder ontraadde de motie voor 0 euro, mede omdat gratis ondersteuning volgens haar kan zorgen voor een grote toename van het aantal mensen dat zich aanmeldt. "Het kan een aanzuigende werking hebben." Verder stelt ze dat het uitvoerend bedrijf werkt aan preventie en toezicht. "De voorziening staat stevig, maar juist ook omdat deze bijdrage door de regeling betaalbaar blijft."

Geld voor armoede onder kinderen
Geld dat bedoeld is om armoede onder kinderen tegen te gaan, de zogenoemde 'Klijnsma-gelden', moet een passende bestemming krijgen en mag uitdrukkelijk niet aan een ander doel worden besteed. Verder gaat het college de gemeenteraad jaarlijks informeren over de uitgaven van het geld. Wethouder Fred Dellemijn zegde dit toe. De meeste raadsfracties reageerden positief op de wens van de PvdA. Daarentegen stemde de VVD-fractie tegen omdat de partij niet houdt van 'potjes' voor bepaalde doelgroepen. Het CDA stond enige tijd in dubio. Hessel Hiemstra: "Wat is het effect van dit soort potjes op de totale begroting?" Zijn partij wil eerst een rapportage afwachten en stemde daarom niet voor de motie.

Voorkom fileleed
De gemeente Heiloo wil automobilisten op de A9 goed op de hoogte houden van werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug (N242) en de N246 (Alkmaar-Zaanstad). Om fileleed te voorkomen moeten zij informatie krijgen over de snelste routes. Werkzaamheden aan de N246 starten na de zomer. De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug duren tot eind 2018. Dat betekent dat een halfjaar lang gelijktijdig wordt gewerkt aan de N246 en de Leeghwaterbrug.

Statiegeld-alliantie
Heiloo sluit zich aan bij de statiegeld-alliantie, de invoering van statiegeld op petflessen en blikjes. Dit om afval te verminderen en de opruimkosten voor de gemeente Heiloo te verminderen. Daarnaast kan dit materiaal met een hogere opbrengst gerecycled worden.

Nieuwe griffier
Ronald Vennik is vanaf 1 april de nieuwe griffier van de gemeente Heiloo. Hij neemt het stokje over van Gerda Beeksma. Zij start op 1 april als bestuursadviseur bij de werkorganisatie BUCH. Ronald Vennik is nu nog wethouder van de gemeente Velsen. De werkgeverscommissie van de gemeente Heiloo ontving dertig schriftelijke sollicitaties en maakte hieruit haar keuze. Vennik legde tijdens de gemeenteraadsvergadering de belofte af.

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert Visser

Meer berichten