Foto: STiP Fotografie
Heiloo

Een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Heiloo voor iedereen

  Politiek

HEILOO - Fietsers krijgen een hoofdrol in het nieuwe verkeersbeleid maar ook de wandelaar wordt goed bediend. Een extra busverbinding wordt onderzocht en het openbaar vervoer blijft zo aantrekkelijk mogelijk. Voor de auto laten de te nemen verkeersmaatregelen nog even op zich wachten. Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuwe 'Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030' dat de commissie Openbare Ruimte op 14 februari bespreekt.

Van 14 juni tot 26 juli 2017 konden inwoners van Heiloo reageren op het concept 'Verkeersbeleid Heiloo'. De 58 ontvangen reacties liepen erg uiteen en varieerden van kleine aanpassingen in de straat tot het aanleggen van een randweg om Heiloo. Een aantal suggesties is in het beleid verwerkt. Suggesties voor een nieuwe straatinrichting horen niet in het beleidsstuk thuis en worden later met bewoners uitgewerkt tot concrete uitvoeringsplannen. Dit gebeurt volgens de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de inrichting van de weg overeenkomt met de beoogde functie.

Ook de extra overlegmomenten met de maatschappelijke denktank (vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers) hebben geleid tot aanscherpingen en veranderingen in het nieuwe verkeersbeleid.

Heiloo fietsdorp
Heiloo wordt nog meer een fietsdorp. 31% van onze inwoners pakt nu al de fiets in het dorp. Landelijk gezien is dit een hoog percentage. Toch wil de gemeente Heiloo straks dat inwoners in 35% van de verplaatsingen de fiets pakken. De gemeente wil fietsgebruik stimuleren door brede en comfortabele fietspaden, voldoende fietsparkeerplaatsen, realisatie van ontbrekende schakels, verbeteren van de oversteekbaarheid van wegen en de fietser voorrang geven waar mogelijk. Daarnaast is het idee van de maatschappelijke denktank opgenomen om onderzoek te verrichten naar het creëren van een "shared space" op de kruising Stationsweg en Heerenweg. Op deze kruising zijn fiets, voetganger en auto dan alle gelijkwaardig en moeten zij rekening met elkaar houden.

Te voet en openbaar vervoer
De gemeente wil inwoners verleiden om meer te lopen, door de veiligheid van oversteekplaatsen verder te vergroten en het voetpadennetwerk te verbeteren. Ook zet de gemeente in op het behoud van goede trein- en busverbindingen. Hiermee samenhangend wordt gekeken naar de spoorwegovergang bij de Kerkelaan, de spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg en de parkeerfaciliteiten op en rond het station voor zowel auto als fiets. Ook onderzoekt de gemeente of een extra busverbinding naar de Boekelermeer vanaf het station Heiloo mogelijk is.

Autoverkeer
Er worden routes voor het vracht-, landbouw- en busverkeer aangewezen. Dit betekent een verbod van zwaar verkeer voor de Stationsweg, Zevenhuizerlaan en een deel van de Kerkelaan. Door intensief te handhaven op dit verbod wil de gemeente er ook echt voor zorgen dat deze straten ontlast worden.
Om het autoverkeer zo evenwichtig mogelijk te verdelen over het wegennet van Heiloo is een verkeersmaatregelenpakket ontworpen. Het draagvlak voor deze oplossing is bij de maatschappelijke denktank niet groot. In het beleid staan de maatregelen daarom nog niet beschreven. De maatschappelijk denktank krijgt nog drie maanden de tijd om met een gedragen alternatief voor een evenwichtige verdeling van het autoverkeer te komen. Hun grootste zorg betreft het doorgaande verkeer.

Het nieuwe 'Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030' is niet in beton gegoten. In het beleid is opgenomen dat het gemotoriseerd verkeer op een groot aantal wegen gemonitord wordt . Hierdoor kan de gemeente snel reageren op toekomstige situaties en waar nodig bijsturen door extra of andere maatregelen te nemen.

Een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Heiloo voor iedereen
Wethouder Rob Opdam: "Ik vind het belangrijk dat we met een goed onderbouwd verkeersbeleidsplan laten zien dat Heiloo klaar is voor de toekomst met nieuwe inwoners in de wijken Zuiderloo en Zandzoom, met een aansluiting op de A9 en een spoorwegonderdoorgang op de Vennewatersweg. Daarnaast wil ik graag ruimte bieden aan de inwoners om mee te denken over de maatregelen die nodig zijn om Heiloo leefbaar, veilig en bereikbaar te houden."

Besluitvorming
Het 'Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030' wordt op 14 februari besproken in de commissie Openbare Ruimte. Daarna buigt de raad zich over het nieuwe beleid volgens planning op 5 maart.

Meer berichten