Afbeelding
Foto: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Vrijwilligers Wildbeheereenheden weer massaal op pad om dieren te tellen

Algemeen

Duizenden vrijwilligers gaan rond 1 april weer grootschalig wilde dieren tellen op het platteland. De wildtellers gebruiken dit voorjaar een op onderdelen vernieuwd telprotocol, dat tegemoet komt aan aanbevelingen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Tegelijk worden in lijn met het vernieuwde protocol alle eerder verzamelde cijfers nog beter bruikbaar gemaakt voor statistische analyse. Hiermee wordt de helpende hand gereikt aan de minister voor Natuur en Stikstof, die recent met breed aangenomen moties de opdracht van de Tweede Kamer kreeg deze data weer te benutten en zodoende essentiële kennisgaten in de onderbouwing van besluitvorming rond faunabeheer te dichten.

Wildbeheereenheden (lokale verenigingen van jagers) en hun vrijwilligers geven al sinds jaar en dag zorgvuldig invulling aan hun verantwoordelijkheden. Dit heeft een zeer waardevolle database opgeleverd. Deze tellers kennen als plaatselijke faunabeheerders de hen toegewezen telgebieden op hun duimpje en spannen zich jaarrond in voor de monitoring en het beheer van wildpopulaties.

Omstreden besluitvorming
De lokale wildbeheereenheden en de provinciale faunabeheereenheden zijn de wettelijk aangewezen organisaties om de data van de voorjaarstellingen te verzamelen en te duiden. Onderzoekers, (overheids)organen en beleidsmakers gebruiken deze schat aan cijfers, onder meer voor het vaststellen van de provinciale Faunabeheerplannen. Desondanks is in recente jaren ook twijfel gezaaid rond de betrouwbaarheid van deze gegevens. Dit heeft er vorig jaar zelfs toe geleid dat deze data buiten beschouwing is gelaten bij enkele rapporten, op basis waarvan vervolgens wel omstreden besluitvorming kon plaatsvinden. Dit kwam op gefundeerde kritiek te staan van diverse experts en leidde mede tot de al genoemde, breed aangenomen Kamermoties.

Stijgende trend
Dat het nodig is om besluitvorming cijfermatig beter te onderbouwen en telprotocollen te moderniseren, is afgelopen maanden andermaal duidelijk geworden. Uit de door de minister gebruikte beperkte data en discutabele analysemethode is gebleken dat de jacht op onder meer hazen ten onrechte is beperkt. Immers, na al zo’n twintig jaar een stabiele trend te hebben laten zien, laat de hazenpopulatie landelijk nu al jaren op rij een stijgende lijn zien.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie