Raad betrekt inwoners eerder bij besluitvorming
Foto: Stip Fotografie

Raad betrekt inwoners eerder bij besluitvorming

HEILOO - Met ingang van het nieuwe jaar vergadert de raad van Heiloo volgens een nieuw model. “Met de nieuwe werkwijze kunnen we de inwoners eerder betrekken bij de besluitvorming en dat zou moeten leiden tot betere besluiten”, zeggen de raadsleden Pauline Wittebol en Hessel Hiemstra namens de raadswerkgroep die de nieuwe werkwijze heeft uitgewerkt.

Het nieuwe model wordt stapsgewijs ingevoerd. Begonnen wordt met raadsinformatieavonden die voortaan openbaar zijn. Op een later moment komen er ook dialoogtafels en informatiemarkten.

Uitgangspunt is dat het gemeentehuis opener en toegankelijker wordt en de raadsleden meer in contact komen met de inwoners. Onder de noemer ‘Met de raad van Heiloo’ vinden straks alle vergaderingen en bijeenkomsten op maandag plaats. “Dit is een herkenbaar moment waar iedereen – raadsleden, inwoners en andere betrokkenen, het college en ambtenaren - bij elkaar is. Het is het moment om elkaar te spreken, te ontmoeten, informatie uit te wisselen en ideeën te verzamelen. Buiten de maandagavond om wordt niet vergaderd, met uitzondering van de fractievergaderingen. Zo hebben de raads- en commissieleden de rest van de week meer tijd voor andere raadsactiviteiten, zoals werkbezoeken”, zegt Pauline Wittebol. Hessel Hiemstra vult aan: “Het was mooi om te zien dat een brede raadswerkgroep zich hiervoor heeft ingezet. Samen met Tijmen Valkering (Heiloo Lokaal), Rob Levie (Heiloo-2000) en Jaap Doorgeest (VVD) zijn de verschillende varianten van een andere werkwijze in beeld gebracht en onder leiding van de griffie nu op maat gesneden voor Heiloo.”

BOB-model
De raad in Heiloo gaat werken aan de hand van het BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Eerst vormt de raad zich een beeld over het onderwerp door bijvoorbeeld gesprekken met inwoners en deskundigen te voeren. De raadsleden nemen op dit moment geen standpunten in en gaan ook niet met elkaar in discussie. “Het is belangrijk in deze fase om goed te luisteren en door te vragen”, stelt Hessel Hiemstra.

In de volgende fase vormt de raad zich een oordeel. Zij wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen. De raadsleden gaan met elkaar in debat en leggen hun standpunten uit. Door de zienswijzen van inwoners en de diverse partijen in deze fase te gebruiken om de concept-plannen te verbeteren, hopen ze uiteindelijk betere besluiten te kunnen nemen. Besluiten die kunnen rekenen op een breder draagvlak, zowel binnen de gemeenteraad als onder de inwoners van Heiloo.

Nadat in de oordeelsfase de oogst van het debat en de aanpassingen goed zijn besproken, vindt tot slot in de raadsvergadering de besluitvorming plaats. De raadsvergadering is in principe het sluitstuk van het beeldvormende en oordeelsvormende proces dat daaraan vooraf is gegaan. Kortom meer dialoog, afstemming en samenwerking tussen bewoners, deskundigen en raadsleden.

Proefperiode
In andere gemeenten in Nederland is een soortgelijk vergadermodel al met succes geïntroduceerd. De gemeenteraad stemde eind vorig jaar in met het nieuwe vergadermodel. De komende vier maanden worden de veranderingen stapsgewijs op proef doorgevoerd. De nieuwe werkwijze wordt vervolgens geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Op deze manier krijgen onderwerpen de aandacht die ze verdienen. Hoofdboodschap van de werkgroep is: “Het is een moderner vergadermodel. Het inspreekrecht in het oude commissiestelsel en in de raad bood weinig ruimte voor vroegtijdige inbreng van buitenaf. Inwoners spreken nu meestal in op het moment dat de fracties meestal hun standpunt al hebben bepaald. Dat gaat nu dus veranderen, zodat het gemeentebestuur nog beter aan kan sluiten bij wat er in ons dorp leeft.”

Overigens vinden vanwege corona de vergaderingen voorlopig digitaal plaats.

Meer berichten