Foto: Pexels

Sluitende begroting 2021 Heiloo

HEILOO - Het college van Heiloo heeft de begroting 2021 aan de raad aangeboden. De begroting van Heiloo bedraagt in 2021 ruim € 59 miljoen aan inkomsten en uitgaven en heeft onder aan de streep een klein voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In de begroting staan de plannen van de gemeente voor 2021, wat die plannen kosten en welke inkomsten worden verwacht. De raad neemt op 2 november hierover een besluit.

Wethouder Fred Dellemijn: “Een sluitende begroting opleveren is in de huidige tijd een prestatie. Het is gelukt om koers te houden en onze ambities niet uit het oog te verliezen. Daar zijn we als college content mee.”

Bijsturen
De afgelopen jaren zijn we als gemeente Heiloo geconfronteerd met toenemende tekorten in het sociaal domein. Deze tekorten zijn enerzijds ontstaan door meer cliënten en anderzijds door een toenemende, complexe zorgvraag. Het college wil met diverse maatregelen de kosten binnen het sociaal domein in de komende jaren terugbrengen door de uitvoering en ondersteuning effectiever en efficiënter te organiseren. “We blijven de zorg bieden voor wie dat nodig heeft, wanneer het nodig is en toegesneden op de vraag. Daarnaast is waar mogelijk gezocht naar besparingen op de uitgaven en verhoging van inkomsten. Het uitgangspunt is om de huidige voorzieningen van onze mooie gemeente zoveel mogelijk in stand te houden. Tot slot verwachten we meer legesinkomsten, doordat er diverse bouwlocaties in ontwikkeling zijn in Heiloo.”

Blijven investeren
“Belangrijk is dat we binnen onze begroting ruimte hebben gecreëerd om te investeren”, aldus wethouder Dellemijn. “We stellen in 2021 € 0,5 miljoen beschikbaar voor het corona herstelfonds. Daarnaast geven we een extra impuls aan het groenonderhoud om ook met de uitbreiding van de nieuwe wijken in Heiloo de kwaliteit van het groen op niveau te houden. Verder versterken we de dienstverlening aan onze inwoners en gaan we een visie ontwikkelen op wonen en zorg, zodat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Tot slot reserveert het college voor de komende jaren geld voor de verwezenlijking van onze klimaatambitie.”

Een sluitende begroting betekent echter niet dat er achterover geleund kan worden. “We leggen ook een aantal andere ambities op tafel, zoals een tweede sporthal, minischermen langs het spoor en een integraal kindcentrum in Zandzoom. Hiervoor doen we de raad voorstellen.”

Financiële onzekerheid
De financiële ruimte is voor een groot deel afhankelijk van verschillende onzekerheden. “Door de coronacrisis is het een onzekere tijd. Mede daarom kiezen wij voor een solide begroting, waarin het accent ligt op het uitvoeren van de ingezette koers. Naast de coronacrisis zorgt de herijking van het gemeentefonds voor onzekerheid. Met alle verantwoordelijkheden vanuit het sociaal domein die bij de gemeente liggen, willen we dat het rijk ons daarvoor compenseert.”

Woonlasten
De woonlasten stijgen voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde woning met € 52,- per jaar naar € 872,-. Deze stijging heeft te maken met de onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de OZB wordt het tarief in 2021 gelijk gehouden, maar door de verwachte waardeontwikkeling van de woningen in Heiloo (circa 7%) gaat de OZB-aanslag wel omhoog. Met deze inkomsten kunnen we onze gemeentelijke voorzieningen op niveau houden.

Begrotingsbehandeling
De raad behandelt de begroting op maandag 2 november om 19.00 uur in een openbare raadsvergadering. De vergadering begint met de algemene beschouwingen door de raadsfracties.

Meer berichten