Foto: STiP Fotografie

Kadernota Heiloo: Sluitende begroting voor 2020 en 2021

HEILOO - Het college van Heiloo heeft de kadernota 2020 aan de raad aangeboden. In de kadernota stelt het college kaders voor de inhoudelijke uitgangspunten uit de coalitieovereenkomst 'Met Elkaar' en de inzet van financiële middelen. De nota vormt de basis voor de programmabegroting 2020 die in het najaar opgesteld. Op vele terreinen worden goede stappen gezet. Denk daarbij onder meer aan het sociaal domein, infrastructurele projecten, verduurzaming en economische ontwikkeling.

Financieel perspectief
Wethouder Dellemijn: "Vooruitkijkend naar 2020 en verder zijn de structurele ontwikkelingen minder gunstig in vergelijking met een half jaar geleden. Desondanks zijn we tevreden dat we erin geslaagd zijn om voor de jaren 2020 en 2021 een sluitende begroting te laten zien. De jaren 2022 en 2023 resulteren nu nog in een tekort van circa € 0,6 mln. Dat is 1% van de begroting. Het college verwacht dat dit tekort te overbruggen is."

Jeugdhulp
Zowel de landelijke verwachting, als ook die voor Heiloo, is dat de kosten voor de jeugdhulp de komende jaren toenemen. Dit komt doordat er een steeds groter beroep wordt gedaan op deze vorm van ondersteuning. We zien daarnaast ook dat de complexiteit van de zorgvraag toeneemt. We zien daarnaast ook dat de complexiteit van de zorgvraag toeneemt. Het Rijk heeft voor drie jaar financiële middelen aan de gemeenten ter beschikking gesteld. Door ontoereikende rijksmiddelen worstelen veel gemeenten met dezelfde problemen. Wethouder Dellemijn: "De gemeente Heiloo roept, samen met andere gemeenten, het Rijk op om structureel extra geld ter beschikking te stellen. Het college wil hierin samen optrekken met collega-bestuurders in de regio Alkmaar om dit geluid richting Den Haag kracht bij te zetten." Het Rijk heeft in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten tot aanvullend onderzoek naar de gestegen kosten van de jeugdhulp. Hiervan wordt de uitkomst in najaar 2020 bekend. Tot die tijd komt het Rijk, samen met de provincie als toezichthouder, met een richtlijn hoe met deze financiële onzekerheid om te gaan.

BTW compensatiefonds
Naast de reguliere loon- en prijsstijgingen ziet Heiloo zich geconfronteerd met een andere tegenvaller afkomstig van het Rijk. Het maximum van het BTW compensatiefonds is bijna bereikt. Gemeenten kunnen de BTW voor de meeste overheidstaken compenseren tot aan dat plafond. Wethouder Dellemijn: "We zijn bij de programmabegroting 2019 al van een voorzichtige inschatting van de BTW compensatie uitgegaan. Helaas pakken de laatste doorrekeningen nog slechter uit".

Verder kijken dan 2020
De kadernota geeft een doorkijk naar de financiële positie van de gemeente tot en met 2023. Om een structureel saldo te bereiken in 2022 en 2023 zijn aanvullende maatregelen nodig. Met de kadernota wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn kaderstellende rol te vervullen, dat vervolgens zijn weerslag gaat vinden in de programmabegroting.

Tot slot
De kadernota staat op maandag 8 juli om 19.00 uur op de agenda van de raad. Hierbij krijgen alle politieke partijen de mogelijkheid om hun algemene beschouwing kenbaar te maken.

Meer berichten